รับจัดทำบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน

บริการรับจัดทำบัญชี เพื่อลดภาระความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบและภาษีต่างๆที่อาจตามมา การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้มาตรฐานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จี.วาย.ซี.กรุ๊ป มีทีมงานให้บริการท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ เราขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจรเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่างๆทางบัญชีภาษีอีกต่อไป และทางเรายังมีบริการรับทำบัญชีปิดงบการเงินย้อนหลังเพื่อให้ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางด้านการบัญชีในรอบปีก่อนๆ สามารถจัดทำบัญชีและปิดงบการเงินส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ขอบเขตบริการรับจัดทำบัญชี
1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีของท่านตามข้อกฏหมายกำหนด
3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่างๆอย่างครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีและยึดแนวปฎิบัติใหเสอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร
4. บัญทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ
5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีอากรที่ต้องนำยื่นต่อกรมสรรพากรในแต่ละเดือน พร้อมนำยื่นต่อกรมสรรพากรอาทิเช่น รายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ,ภ.ธ.40 และอื่นๆ
6. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีครึ่งปี(ภ.ง.ด.51) พร้อมนำยื่นแบบต่อกรมสรรพากร
7. จัดทำแบบการภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีสิ้นปี(ภ.ง.ด.50)พร้อมนำยื่นแบบต่อกรมสรรพากร
8. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน get more info ประจำปี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9. ปิดงบการเงินรายปี และทำรายงานทางการเงินเพื่อนำส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินที่จัดทำ พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และ กรมสรรพากร
10. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาติรับรองงบการเงินของกิจการใน อัตราค่าบริการที่เหมาะสม
11. หากมีกรณีที่กรมสรรพากรต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี ทางเรามีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อกรมสรรพากร
สำนักงานรับจัดทำบัญชีมุ่งเน้นเสริมสร้างระบบการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาชี้แจงประเด็น/ปัญหาต่างๆทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “รับจัดทำบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน”

Leave a Reply

Gravatar